TENZI Profesjonalne środki czystości TENZI Profesjonalne środki czystości

 • NOWOŚCI
 • AGRI
 • DEZYNFEKCJA OGÓLNA
 • FOOD - PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
 • HIGIENA PRZEMYSŁU, OBIEKTÓW
 • HORECA - HOTEL, BIURO, KUCHNIA
 • CHEMIA DO MYJNI
 • HIGIENA LINE
 • GASTRO LINE
 • CAR WASH
 • CAR WASH PRO - MYJNIE AUTOMATYCZNE
 • AKCESORIA
 • HIGIENA OBSZARÓW ZEWNĘTRZNYCH
 • MYJNIA RĘCZNA - SAMOCHODY OSOBOWE
 • MYJNIA RĘCZNA - SAMOCHODY CIĘŻAROWE
 • SEKTOR HOTELARSKI
 • HOME PRO
 • TENZI DETAILER
 • TENZI PRODETAILING
 • SZKOLENIA
Boberex®MAX

Maksymalna siła mycia naczyń

czytaj więcej
Podwójna siła aktywnej piany

DIPOWER

czytaj więcej
Usuwanie mchów z dachów i elewacji

TopEfekt® Moss

czytaj więcej
Żel do silnych zanieczyszczeń, kamień i rdza

WC ŻEL KAMIEŃ I RDZA

czytaj więcej
Mycie szyb bez smug

TOP GLASS

czytaj więcej
Amsterdam 14-17.05 | Stuttgart w dniach 14-16.05

Interclean Amsterdam 2024 | Uniti Expo 2024

czytaj więcej
Super skuteczne mycie sanitariatów

REWOLUCYJNA FORMUŁA NA TRUDNIEJSZE ZABRUDZENIA w ŁAZIENCE

czytaj więcej
Skutecznie i bezpiecznie

Usuwanie Rdzy

czytaj więcej
Nowa pojemność

Mud off - mycie quadów i motorów

czytaj więcej
Nowa pojemność

ROLLEX G-WAX

czytaj więcej

Ogólne Warunki Współpracy z Tenzi Sp. z o.o.

Treść OWW można również pobrać w formacie PDF klikając TUTAJ.

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

„Tenzi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Skarbimierzycach

- obowiązują od dnia 11 kwietnia 2022 r. - 

 

1. [Słownik pojęć]

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Współpracy terminy pisane wielką literą oznaczają:

 1. OWW – niniejsze Ogólne Warunki Współpracy,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.),
 3. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.),
 4. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
 5. Tenzi lub Sprzedawca – „Tenzi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Skarbimierzyce, adres: Skarbimierzyce 20, 72-002 Dołuje, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000168843, nr NIP: 851-25-83-405, nr REGON: 811818052,
 6. Partner Handlowy lub PH – kontrahent Tenzi, zawierający z Tenzi umowę sprecyzowaną w pkt 1.8. poniżej,
 7. Strony – Tenzi oraz Partner Handlowy,
 8. Karta Ustaleń lub Karta – umowa zawierana pomiędzy Tenzi a Partnerem Handlowym, do której stosuje się niniejsze OWW, gdy Strony wprost tak w Karcie postanowią; w celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że wszelkie odwołania do Karty Ustaleń lub Karty zawarte w niniejszym OWW, odnoszą się do Karty Ustaleń zawierającej w treści odwołanie do stosowania OWW – w takim przypadku OWW stanowią integralną część Karty Ustaleń,
 9. Produkt(y) – wszelkie towary wyprodukowane przez Tenzi i znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej Tenzi; wszystkie nowe towary zastępujące Produkty lub stanowiące ich opracowanie lub modyfikację uznaje się za automatycznie objęte OWW i stanowiące Produkty zgodnie z niniejszą definicją, bez konieczności zawierania odrębnego pisemnego porozumienia przez Strony,
 10. Cennik Produktów – cennik Produktów aktualnie obowiązujący w Tenzi, dostarczony Partnerowi w sposób określony w niniejszych OWW lub Karcie Ustaleń,
 11. Terytorium – obszar, na którym PH uprawniony jest do prowadzenia działalności w zakresie dystrybucji lub sprzedaży Produktów zgodnie z postanowieniami Karty Ustaleń (w tym OWW); w przypadku niewskazania Terytorium przyjmuje się, że PH nie jest w tym zakresie w jakikolwiek sposób ograniczony, przez co należy rozumieć, iż w takim przypadku za Terytorium uznaje się każdy obszar dowolnie wybrany przez Partnera Handlowego z wyjątkiem obszarów zastrzeżonych na wyłączność dla innych partnerów handlowych,
 12. Zamówienie – oznacza zamówienie Produktów składane Tenzi przez PH zgodnie z postanowieniami Karty Ustaleń i OWW. 

 

2. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejsze OWW mają zastosowanie do wszelkich Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Tenzi i odnoszą się do wszelkich transakcji realizowanych przez Tenzi z każdym kontrahentem, z którym sporządzono Kartę Ustaleń zawierającą w swojej treści odwołanie do stosowania niniejszych OWW.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż postanowień niniejszych OWW nie stosuje się w przypadku, gdy PH jest konsumentem w rozumienie obowiązujących przepisów prawa, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 3. Niniejsze OWW wiążą w całości Strony Karty Ustaleń na mocy przepisu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, chyba że Strony – w treści Karty Ustaleń – wprost ograniczą zakres stosowania OWW.
 4. Niniejsze OWW mają zastosowanie do wszystkich Kart Ustaleń zawierających w swojej treści odwołanie do stosowania niniejszych OWW, sporządzonych przez Tenzi z Partnerami Handlowymi w okresie od dnia 10.12.2021 roku. W szczególności, postanowienia niniejszych OWW mają zastosowanie do Kart Ustaleń, na podstawie których:
  1. Tenzi będzie produkować, sprzedawać i dostarczać Partnerowi Handlowemu Produkty objęte zakresem oferty handlowej Tenzi,
  2. Partner Handlowy nabywać będzie w/w Produkty od Tenzi zgodnie z postanowieniami niniejszych OWW oraz Karty Ustaleń, a następnie – w ramach działalności swego przedsiębiorstwa – oferować będzie te Produkty dalszym odbiorcom.
 5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWW mogą być dokonane w drodze jednostronnego powiadomienia skierowanego przez Tenzi do Partnera Handlowego, przy czym nowe/zmienione warunki OWW obowiązywać będą nie wcześniej, aniżeli w terminie 14 dni, licząc od chwili powiadomienia Partnera Handlowego o nowych/zmienionych warunkach OWW. W celu uniknięcia wątpliwości, w treści zawiadomienia skierowanego do Partnera Handlowego, Tenzi potwierdzi wprost termin, od którego obowiązują nowe/zmienione warunki OWW. 
 6. PH – do dnia wejścia w życie nowych/zmienionych postanowień OWW zgodnie z postanowieniami pkt 2.5. powyżej – przysługuje prawo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Karty Ustaleń z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z obowiązkiem rozliczenia się przez Strony z wszelkich zobowiązań wynikających z OWW oraz Karty Ustaleń, na warunkach tam określonych. 
 7. Uprawnienie PH do wypowiedzenia Karty Ustaleń określone w pkt 2.6. powyżej nie przysługuje PH w następujących przypadkach:
  1. zmian OWW niewpływających na zakres praw i obowiązków Stron wynikających z Karty Ustaleń lub OWW, w szczególności – zmian o charakterze technicznym (np. zmiana kolejności lub numeracji postanowień, adresów do doręczeń, adresów e-mail, osób upoważnionych do podpisania Karty Ustaleń w imieniu Tenzi, etc.),
  2. gdy w treści OWW lub Karty Ustaleń wprost wyłączono stosowanie pkt 2.6. OWW; w każdym jednak przypadku, PH przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Karty Ustaleń na zasadach ogólnych.
 8. Poprzez podpisanie Karty Ustaleń, Partner Handlowy potwierdza, że zapoznał się z OWW przed podpisaniem Karty Ustaleń (zawarciem umowy) pomiędzy Tenzi a PH, akceptuje te postanowienia, jak również zobowiązuje się do realizacji postanowień w nich przewidzianych w całości.
 9. Każda ze Stron będzie informować niezwłocznie drugą Stronę o wszelkich okolicznościach wpływających na zakres posiadanych uprawnień mających znaczenie dla realizacji postanowień Karty Ustaleń zgodnie z jej postanowieniami. Jednocześnie, Partner Handlowy niezwłocznie zawiadamiać będzie Tenzi o zamiarze dokonania zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zmianach w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zmianach osób uprawnionych do reprezentacji PH, zmiany siedziby PH, nazwy (firmy), składu wspólników w spółkach osobowych, zmiany miejsca zamieszkania osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

3. [Postanowienia szczegółowe]

 1. Działalność Partnera Handlowego, realizowana na podstawie Karty Ustaleń, prowadzona będzie w ramach własnej sieci sprzedażowej PH, z pomocą partnerów handlowych PH, w sklepach stacjonarnych na Terytorium, a także w sklepach internetowych, chyba że Strony w ramach Karty Ustaleń postanowią inaczej, przy czym wszelkie ustalenia Stron w Karcie Ustaleń dokonywane będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Partner Handlowy nie jest uprawniony do prowadzenia aktywnej sprzedaży / dystrybucji na obszarze wykraczającym poza Terytorium przewidziane w Karcie Ustaleń – zmiana miejsca prowadzenia przez PH aktywnej sprzedaży / dystrybucji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Tenzi.
 2. PH prowadzić będzie działalność oraz organizować i realizować sprzedaż Produktów na Terytorium we własnym imieniu i na własny rachunek, nie jest pracownikiem, agentem ani innym przedstawicielem Tenzi, a także nie jest uprawniony do udzielenia w imieniu Tenzi jakiejkolwiek gwarancji, przyrzeczenia, poręczenia lub rękojmi w odniesieniu do Produktów, chyba że Strony w ramach Karty Ustaleń postanowią inaczej.
 3. Czynności objęte treścią Karty Ustaleń będą prowadzone przez PH na własne ryzyko oraz bez nadzoru Tenzi. Tenzi nie ponosi i nie może ponosić odpowiedzialności za działalność – w tym wyniki finansowe – PH.
 4. Obowiązek uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do wprowadzenia Produktów na Terytorium, spoczywa na PH. 
 5. PH ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone Tenzi oraz osobom trzecim w związku z nienależytą realizacją Karty Ustaleń.
 6. Partner Handlowy – w toku realizacji Karty Ustaleń – nie jest upoważniony do składania w imieniu Tenzi jakichkolwiek oświadczeń woli, w szczególności nie jest upoważniony do podpisywania w imieniu Tenzi jakichkolwiek dokumentów i pobierania należności od kontrahentów Tenzi, chyba że Strony na piśmie postanowią inaczej.
 7. Tenzi może wykonywać czynności oraz zadania składające się na realizację Karty Ustaleń przy pomocy oraz za pośrednictwem osób związanych z Tenzi i wykonujących obowiązki na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia lub innej odpowiedniej umowy (personel Tenzi). Rozpoczęcie i wykonywanie postanowień Karty Ustaleń przez osoby trzecie, za które Tenzi ponosić będzie odpowiedzialność, nie wymaga uprzedniego zawiadomienia PH.
 8. PH może, za uprzednią zgodą Tenzi, powierzyć wykonanie części albo całości obowiązków wynikających z Karty Ustaleń wybranemu podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części albo całości obowiązków wynikających z Karty Ustaleń podwykonawcy, PH za działania lub zaniechania podwykonawcy ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
 9. Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Partnera Handlowego jakiegokolwiek postanowienia Karty Ustaleń (w tym OWW), Tenzi będzie uprawnione do powstrzymania się z wykonywaniem obowiązków wynikających z Karty Ustaleń (w tym OWW) lub do ich wykonywania w zakresie i w sposób przez siebie określony. Powyższe nie ogranicza prawa Tenzi do dochodzenia od PH odszkodowania za szkodę poniesioną przez Tenzi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień Karty Ustaleń (w tym OWW). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Karty Ustaleń (w tym OWW) przez pracowników PH lub osoby realizujące w imieniu PH – na podstawie innego stosunku prawnego lub faktycznego, niż umowa o pracę – Kartę Ustaleń.

 

4. [Karta Ustaleń, składanie Zamówień]

 1. Podstawą podjęcia współpracy jest podpisana przez Strony Karta Ustaleń. 
 2. Upoważnionymi do podpisania w imieniu Tenzi Karty Ustaleń pozostają łącznie następujące osoby:
  1. Stefana Pękalę,
  2. Krzysztofa Fedorowicza,
  3. Pawła Zdziebłowskiego 
   – przy czym każdorazowo, przed przystąpieniem do realizacji Zamówień, Kartę Ustaleń podpisać muszą w imieniu Tenzi wszystkie w/w osoby. 
 3. Karta Ustaleń zawierana (podpisywana) jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają również możliwość podpisania Karty Ustaleń przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z opatrzeniem kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu, pod rygorem nieważności.
 4. Karta Ustaleń zawierać będzie odwołanie do stosowania niniejszych OWW. 
 5. Karta Ustaleń obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 6. Wyłącza się wszelkie prawem przewidziane możliwości dorozumianego (milczącego) zawarcia umowy.
 7. Produkty będą produkowane i dostarczane przez Tenzi na podstawie Zamówień złożonych przez dedykowaną do zamówień platformę B2B pod adresem b2b.tenzi.pl lub – w przypadku takiej decyzji Tenzi – zamówień dokonywanych w innej formie, zgodnie z wzorem uprzednio przygotowanym przez Tenzi.
 8. Zamówienia składane będą przez PH składane za pośrednictwem platformy B2B, o której mowa w pkt 4.7 lub za – w przypadku takiej decyzji Tenzi – w innej formie, zgodnie z wzorem zamówienia uprzednio przygotowanym przez Tenzi.
 9. Tenzi zobowiązane jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych po jego otrzymaniu, wskazując w szczególności łączną cenę należną za Produkty objęte Zamówieniem oraz termin realizacji Zamówienia, który nie będzie dłuższy niż 5 (słownie: pięć) dni licząc od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przy czym Tenzi każdorazowo określi możliwie najkrótszy termin realizacji danego Zamówienia. Informacje o statusach Zamówienia kierowane będą do PH za pośrednictwem platformy B2B lub wiadomości e-mail na adres PH wskazany w Karcie Ustaleń.
 10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień pkt 4.11.2. OWW, z chwilą doręczenia PH potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży w zakresie Produktów objętych tym Zamówieniem, wykonywanej zgodnie z postanowieniami Karty Ustaleń (w tym OWW).
 11. W terminie i w sposób wskazany w pkt 4.9. powyżej, właściwy do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Tenzi:
  1. może odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji bez podania przyczyn,
  2. może wskazać PH inny, dłuższy termin realizacji Zamówienia, od przedstawionego w pkt 4.9. – w takim przypadku, do zawarcia umowy, o której mowa w pkt 4.10. powyżej, dochodzi z momentem potwierdzenia przez Tenzi ustalonego zgodnie przez Strony nowego, wydłużonego terminu realizacji Zamówienia. 
 12. Odmowa przyjęcia Zamówienia do realizacji lub wskazanie PH dłuższego terminu realizacji Zamówienia nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń po stronie PH. Brak odpowiedzi Tenzi w terminie wskazanym w pkt 4.9. powyżej, uznane będzie jako odmowa przyjęcia Zamówienia do realizacji – postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio.
 13. Za chwilę złożenia Zamówienia, potwierdzenia lub odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji lub potwierdzenia nowego wydłużonego terminu realizacji Zamówienia, przyjmuje się dzień, w którym dane oświadczenie Strony zostanie wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by druga Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

 

5. [Warunki współpracy Stron]

 1. W związku z podpisaniem Karty Ustaleń, Strony prowadzić będą zgodną współpracę w zakresie określonym w Karcie Ustaleń (w tym OWW). Każda ze Stron podejmie wszelkie niezbędne działania w celu ochrony dobrego imienia oraz interesów drugiej Strony, zgodnie z dobrymi zwyczajami handlowymi.
 2. W toku realizacji Karty Ustaleń PH zapewni klientom (kontrahentom) nabywającym od niego Produkty pełną i kompleksową obsługę sprzedażową Produktów przez wykwalifikowany personel, zgodnie ze standardami określonymi przez Tenzi.
 3. W toku realizacji Kary Ustaleń oraz w okresie jej obowiązywania, Partner Handlowy:
  1. jest uprawniony do prowadzenia aktywnej sprzedaży Produktów oraz składania Zamówień na Produkty w Tenzi,
  2. ma prawo do podejmowania czynności obejmujących marketing, reklamę i promocję Produktów, na zasadach ustalonych każdorazowo odrębnie przez Strony,
  3. zobowiązuje się do terminowej zapłaty za Produkty objęte Zamówieniem.
 4. W braku odmiennych ustaleń Stron w zakresie korzystania ze znaków Tenzi, PH uprawniony jest do korzystania ze znaku towarowego Tenzi oraz umieszczania wizerunku Produktów we własnych materiałach reklamowych lub promocyjnych w okresie obowiązywania Karty Ustaleń, wyłącznie w przypadku
  1. Uzyskania uprzedniej zgody Tenzi w tym zakresie, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności
  2. poinformowania Tenzi o zamiarze wykorzystania znaku Tenzi lub umieszczenia we własnych materiałach wizerunku Produktów oraz braku sprzeciwu Tenzi,
  3. zachowania przez PH zasad dalszej sprzedaży i dystrybuowania Produktów na poziomie zgodnym ze standardami wyznaczonymi przez Tenzi,
  4. zachowania znaku Tenzi w jego niezmienionej formie,
  5. oferowania pod znakiem Tenzi wyłącznie produktów Tenzi,
  6. niełączenia znaku Tenzi z produktami lub usługami innymi, niż oferuje Tenzi,
 5. W każdym przypadku naruszenia przez Partnera Handlowego postanowień niniejszego pkt 5, Tenzi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Karty Ustaleń w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) lub do odstąpienia od Karty Ustaleń w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Tenzi wiedzy o naruszeniach PH.

 

6. [Cena sprzedaży]

 1. Aktualne ceny Produktów zawarte są w cenniku (zwanym dalej „Cennikiem Produktów”). Pierwszy Cennik Produktów stanowi załącznik do Karty Ustaleń.
 2. Zmiana Cennika Produktów jest możliwa w drodze jednostronnego zawiadomienia Tenzi skierowanego do PH za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail wskazany przez Partnera Handlowego, bez konieczności zmiany Karty Ustaleń. Nowy Cennik Produktów będzie obowiązywać po upływie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia ich przedstawienia PH w sposób określony w zdaniu poprzednim, przy czym za chwilę przedstawienia nowego Cennika Produktów przyjmuje się dzień, w którym cennik zostanie wprowadzony do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by PH mógł zapoznać się z jego treścią. Nowy Cennik Produktów obowiązuje bez konieczności jakiegokolwiek potwierdzania otrzymania wiadomości e-mail przez PH. W celu uniknięcia wątpliwości, Tenzi – w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej – każdorazowo wskaże termin, od kiedy obowiązuje dana oferta Produktów, objęta nowym Cennikiem Produktów.
 3. W przypadku określonym w pkt 6.2. powyżej (tj. wprowadzenia przez Tenzi nowego Cennika Produktów), postanowień pkt 2.6. OWW nie stosuje się.
 4. Przesłany przez Tenzi Cennik Produktów będzie obowiązywać do dnia rozpoczęcia obowiązywania nowego Cennika zgodnie z treścią pkt 6.2. powyżej lub ustania obowiązywania Karty Ustaleń z jakiegokolwiek tytułu.
 5. Wszelkie Zamówienia złożone i potwierdzone przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Cennika Produktów będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 6. Partner Handlowy uiści cenę za Produkty w wysokości sprecyzowanej przez Tenzi w fakturze VAT lub innym właściwym dokumencie płatności. Cena za Produkty objęte Zamówieniem będzie określona każdorazowo w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, skierowanym przez Tenzi do PH zgodnie z m.in. postanowieniami pkt 4.9. OWW.
 7. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących na chwilę wystawienia właściwej faktury.
 8. W przypadku, gdy cena za Produkt zostanie określona w walucie innej niż polski złoty (PLN), wówczas cena na fakturze VAT lub innym właściwym dokumencie płatności stanowić będzie równowartość w polskich złotych danej stawki walutowej według kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub innego właściwego dokumentu.

 

7. [Płatności]

 1. Płatność za zamówione Produkty następować będzie w ten sposób, że całość ceny Zamówienia brutto zostanie uiszczone przez Partnera Handlowego w terminie płatności, wskazanym w Karcie Ustaleń.
 2. Płatność następować będzie na rachunek bankowy Tenzi wskazany w oświadczeniu o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Tenzi. 
 3. PH zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań wobec Tenzi. Zgłoszenie przez PH jakichkolwiek zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie przez Tenzi, nie wstrzymuje biegu terminu płatności. W każdym przypadku cena zakupu Produktów podlega zapłacie w całości, w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami pkt 7.1. powyżej, chyba że Strony postanowią inaczej. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w płatności, Tenzi przysługuje prawo do powstrzymania się z wydaniem Produktów, do czasu uiszczenia całej ceny, przy czym czasokres wydania PH Produktów nie jest tożsamy z czasokresem uiszczenia zaległej należności.   
 4. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 5. PH ponosi koszty wszelkich podatków, ceł i innych opłat, które zobowiązany jest on ponieść przy odbiorze zamówionych Produktów, chyba że Tenzi zobowiązało się na piśmie do poniesienia tych kosztów.
 6. Jeśli po potwierdzeniu przez Tenzi przyjęcia Zamówienia do realizacji:
  1. zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa, opłata związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne wpływające w szczególności na koszty produkcji lub sprzedaży Produktów, lub 
  2. nastąpią zmiany w wysokościach opłat tych podatków lub opłat, lub
  3. nastąpi zmiana cen surowców, energii, opakowań, półproduktów wykorzystywanych do produkcji zamówionych Produktów przekraczająca 10% (dziesięć procent) wartości względem stanu z chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji

– wówczas Tenzi przysługuje prawo do jednostronnej odpowiedniej zmiany cen zamówionych Produktów, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie między Stronami.

 

8. [Kredyt kupiecki]

 1. Po spełnieniu kryteriów ustalonych indywidualnie między Stronami, PH może zostać przyznany kredyt kupiecki, przy czym warunki płatności i wysokość kredytu kupieckiego zostaną określone w odrębnym dokumencie sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności (w szczególności, w formie aneksu do Karty Ustaleń lub w ramach samej Karty Ustaleń). 
 2. Realizacja zamówień przekraczających wysokość kredytu kupieckiego, o którym mowa w pkt 8.1. powyżej, nie będzie możliwa, chyba że Tenzi postanowi inaczej. 

 

9. [Dostawa]

 1. Wydanie (dostawa) Produktów objętych złożonym Zamówieniem nastąpi w magazynie Tenzi zlokalizowanym w Skarbimierzycach, Skarbimierzyce 20, 72-002 Dołuje, zgodnie z regułami Incoterms 2020: Ex Works (ExW), chyba że Strony w Karcie Ustaleń lub poszczególnym Zamówieniu postanowią inaczej.
 2. W każdym przypadku koszty transportu oraz ubezpieczenia Produktów ponosi PH. Partner Handlowy pokrywa także wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Tenzi, jeżeli koszty te wynikają z niedopełnienia obowiązków PH wynikających z Karty Ustaleń (w tym OWW). 
 3. Tenzi rekomenduje PH ubezpieczenie Produktów na czas transportu od ryzyka ich utraty, uszkodzenia lub zniszczenia.
 4. PH zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dostarczonych Produktów, w szczególności PH potwierdzi odbiór Produktów poprzez sporządzenie lub podpisanie odpowiednich dokumentów (np. list przewozowy, dokument WZ, itd.), dokona sprawdzenia dostarczonych Produktów, a w razie wystąpienia jakichkolwiek wad, usterek lub braków Produktów, bądź też niezgodności dostawy z Zamówieniem, umieści adnotacje z tym związane w dokumentach przewozowych.
 5. PH nie może odmówić przyjęcia całości bądź części Towaru dostarczonego przez Tenzi zgodnie z zamówieniem. Tenzi przysługuje prawo do wstrzymania dostawy objętej danym Zamówieniem do czasu zapłaty przez Partnera Handlowego całej ceny za zamówione Produkty. Zaistnienie którejkolwiek z okoliczności wskazanej w niniejszym pkt, uniemożliwiającej dostawę Towarów, stanowić może podstawę do naliczenia przez Tenzi kosztów magazynowania zamówionych Produktów, do czasu należytej realizacji Karty przez PH. 
 6. PH nie przysługuje prawo zwrotu Produktów, z wyjątkiem sytuacji określonych w Karcie Ustaleń (w tym OWW) lub wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Prawo własności Produktów przechodzi na Przedstawiciela Handlowego z chwilą wydania zamówionych Produktów, przy czym podstawę wydania Produktów stanowi w szczególności zapłata całej ceny za zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami Karty Ustaleń (w tym OWW) oraz należyte wykonanie pozostałych obowiązków PH nałożonych Kartą Ustaleń (w tym OWW). 

 

10. [Zabezpieczenia]

 1. Tenzi przysługuje prawo do uzależnienia realizacji Karty Ustaleń od udzielenia przez PH zabezpieczenia obecnych lub przyszłych należności Tenzi, w formie zaakceptowanej przez Tenzi, przy czym zabezpieczenie te może zostać ustanowione w szczególności, w postaci: weksla in blanco, weksla in blanco wraz z poręczeniem, gwarancji bankowej, poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, akredytywy, wpłaty zadatku lub zaliczki, poręczenia, hipoteki, zastawu, cesji, przewłaszczenia na zabezpieczenie. 
 2. Udzielenie zabezpieczenia winno nastąpić przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia lub Zamówień, które ma ono zabezpieczać. 
 3. W przypadku, gdy PH nie udzieli zabezpieczenia w terminie ustalonym zgodnie z powyższymi postanowieniami, Tenzi przysługuje prawo do wypowiedzenia Karty w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia). 

 

11. [Reklamacje]

 1. W przypadku zaistnienia wad fizycznych Produktu, PH jest zobowiązany do zgłoszenia Tenzi reklamacji, w terminie 7 (słownie: siedem) dni, licząc od dnia ujawnienia wady, nie później jednak niż 14 (słownie: czternaście) dni, licząc od dnia dostawy Produktu, którego dotyczy reklamacja. Reklamacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zawierać wskazanie wad, przytoczenie okoliczności i dokumentów ją potwierdzających.
 2. Reklamacje będą zgłaszane Tenzi przez PH za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail Tenzi wskazany w Karcie Ustaleń. Za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się dzień dostarczenia reklamacji do Tenzi, przy czym w razie dostarczenia reklamacji do Tenzi w sobotę, niedzielę lub w innym ustawowo dniu wolnym od pracy w Polsce, bądź też w piątek po godzinie 15:00, za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się kolejno następujący – po takich dniach – dzień roboczy. W celu uniknięcia wątpliwości, Tenzi potwierdzi PH dzień, w którym zgłoszono reklamację. 
 3. Niezachowanie przez PH terminu lub warunków zgłoszenia reklamacji, o których mowa w pkt 11.1 i pkt 11.2. powyżej, skutkuje utratą przez PH prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.
 4. W zależności od rodzaju ujawnionej wady, Produkt objęty zakresem zgłoszonej reklamacji, może zostać na żądanie Tenzi, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji, odebrany z magazynu Partnera Handlowego na koszt Tenzi. PH umożliwi Tenzi odbiór Produktu w tym terminie. Niezależnie od postanowień zdania poprzedniego, Tenzi przysługuje prawo do weryfikacji stanu i jakości reklamowanych Produktów bezpośrednio w magazynie Partnera Handlowego. PH umożliwi zbadanie Produktów zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. 
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Tenzi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania od PH kompletnej reklamacji lub – w przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt 11.4. powyżej – od dnia odbioru Produktów z magazynu PH lub zbadania Produktów w magazynie PH. Tenzi zawiadomi PH o sposobie rozpatrzenia reklamacji, przy czym w przypadku uznania reklamacji, Tenzi według własnego uznania i wyboru może:
  1. usunąć wadę Produktu poprzez jego naprawę (wprowadzenie w nim poprawek),
  2. wymienić Produkt na wolny od wad,
  3. przyjąć zwrot Produktu i zwrócić cenę sprzedaży lub przyznać rabat cenowy,
  4. w razie braków ilościowych – Tenzi może obniżyć cenę sprzedaży w odpowiedniej proporcji albo dostarczyć PH brakującą partię Zamówienia.
 6. Partnerowi Handlowemu nie przysługują żadne inne uprawnienia (w tym, nie przysługuje żądanie zapłaty odszkodowania w jakimkolwiek zakresie), poza wskazanymi powyżej. 
 7. Tenzi ponosi odpowiedzialność za szkody wyłącznie w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. 
 8. W razie odmowy uznania przez Tenzi za zasadną zgłoszonej przez PH reklamacji, PH dokona odbioru Produktów objętych reklamacją z magazynu Tenzi, w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzech) dni, od dnia otrzymania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji. Koszty odbioru Produktów od Tenzi ponosi PH. 
 9. Tenzi nie udziela własnej gwarancji na Produkty, chyba że Strony postanowią inaczej. 
 10. Strony wyłączają, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne, odpowiedzialność Tenzi za wady fizyczne lub prawne Produktów na podstawie ustawowej rękojmi. Odpowiedzialność Tenzi z tytułu wad lub niedoborów Produktów sformułowana jest wyłącznie w treści niniejszych OWW.
 11. Produkty stanowiące towary „outletowe” lub „II gatunku”, nie podlegają reklamacji lub zwrotowi. 

 

12. [Ustanie obowiązywania Karty Ustaleń]

 1. Poza innymi przypadkami sprecyzowanymi w Karcie Ustaleń (w tym OWW), każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Karty Ustaleń z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Tenzi może wypowiedzieć Kartę Ustaleń w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez PH postanowień Karty oraz w przypadkach określonych w treści Karty lub OWW, w szczególności – w przypadku:
  1. opóźnienia PH w płatnościach,
  2. naruszenia przez PH obowiązujących przepisów prawa,
  3. działania PH na szkodę Tenzi,
  4. prowadzenie przez PH aktywnej sprzedaży / dystrybucji poza Terytorium ustalonym w Karcie, bez uprzedniej pisemnej zgody Tenzi.
 3. W przypadku ustania obowiązywania Karty Ustaleń z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności na skutek jej wypowiedzenia lub rozwiązania, Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do momentu ustania obowiązywania Karty Ustaleń, będą realizowane na zasadach określonych w Karcie Ustaleń, chyba że obowiązywanie Karty ustało z przyczyn leżących po stronie Partnera Handlowego (w szczególności, w związku z jego niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień Karty).

 

13. [Inne postanowienia]

 1. Poprzez podpisanie Karty Ustaleń, Partner Handlowy oświadcza i gwarantuje, że:
  1. w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie: prawa pracy, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony środowiska, jakości i bezpieczeństwa produktów, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa podatkowego i celnego, a także przestrzega i prowadzi działalność gospodarczą w poszanowaniu dobrych praktyk i standardów rynkowych,
  2. jest uprawniony do sporządzenia Karty Ustaleń, a osoba podpisująca Kartę Ustaleń w imieniu Partnera Handlowego została prawidłowo upoważniona do podjęcia wiążącego zobowiązania w imieniu PH zgodnego z postanowieniami Karty Ustaleń – jednocześnie, PH zobowiązuje się przedstawić stosowne umocowanie tej osoby od działania w imieniu PH przy sporządzeniu (podpisaniu) Karty Ustaleń,
  3. zawarcie i wykonanie Karty Ustaleń nie narusza żadnej umowy ani zobowiązania wiążącego PH i nie narusza żadnej decyzji organów administracyjnych, żadnego zarządzenia, wyroku lub postanowienia sądowego obowiązującego PH,
  4. nie istnieje żaden wymóg uzyskania zezwolenia lub zgody do sporządzenia (podpisania) Karty Ustaleń – a gdyby takowy wymóg istniał, zobowiązuje się przedstawić te zgody lub zezwolenia przy sporządzeniu (podpisaniu) Karty Ustaleń,
  5. Karta Ustaleń stanowi ważne i wiążące zobowiązanie PH.
 2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony, za ewentualne uchybienia w wykonaniu postanowień Karty Ustaleń (w tym OWW), w sytuacji, gdy będą one spowodowane przyczynami obiektywnie niezależnymi, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet w przypadku zachowania przez daną Stronę należytej staranności, stanowiącymi przypadki Siły Wyższej. 
 3. Poprzez Siłę Wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki Siły Wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny taki jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, zamieszki, nieprzewidziane konsekwencje wynikające ze stanu epidemii (pandemii) wirusa SARS-CoV-2, w tym związane z utrudnieniami w dostawach spowodowanymi epidemią (pandemią), etc. Strona nie jest odpowiedzialna, jeżeli takie okoliczności uniemożliwiają tej Stronie realizację Karty Ustaleń pomimo podjęcia wszelkich uzasadnionych starań, przy czym Strona taka winna przekazać drugiej Stronie powiadomienie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od wystąpienia stosownych okoliczności Siły Wyższej.
 4. Partner Handlowy przyjmuje do wiadomości, iż wprowadzony stan epidemii (pandemii) wirusa SARS-CoV-2 może mieć wypływ na opóźnienie lub może wręcz uniemożliwić realizację Zamówienia. Wpływ na to mogą mieć: dalsze rozprzestrzenianie się wirusa i ograniczenia w pracy przedsiębiorców, ograniczenia wprowadzone przez właściwe organy państwowe oraz inne nieprzewidziane zdarzenia, które mogą zaistnieć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (lub w ramach Unii Europejskiej), innych państw, spoza obszaru UE oraz przedsiębiorców współpracujących z Tenzi, zarówno w kraju, jak i za granicą. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności, Tenzi nie będzie ponosić z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. 
 5. Tenzi zapewnia, że w składzie Produktów nie znajduje się żadna substancja, do której przepisy prawa, w tym rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 29.05.2007) [Rozporządzenie REACH], przewidują ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania.

14. [Ochrona danych osobowych „RODO”]

 1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest spółka „Tenzi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Skarbimierzyce, adres: Skarbimierzyce 20, 72-002 Dołuje, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000168843, nr NIP: 851-25-83-405, nr REGON: 811818052.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować pod adresem korespondencyjnym wskazanym w Karcie Ustaleń oraz poprzez e-mail: rodo@tenzi.pl 
  3. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa.
  4. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów, w szczególności imiona, nazwiska, dane teleadresowe, nazwa firmy, dane konieczne do zawarcia umowy. 
  5. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust. 1 
   1. lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
   2. lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności prowadzenie dokumentacji podatkowej; 
   3. lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administrator, w szczególności do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i obrony przed roszczeniami. 
  6. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. 
  7. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.
  8. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania.
  10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  11. Osoby, których dane dotyczą, nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają.
  12. Administrator stosuje odpowiednie, na możliwie najwyższym poziomie, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

15. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa]

 1. Partner Handlowy zobowiązuje się w czasie trwania Karty Ustaleń, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – bez ograniczeń w czasie – do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Tenzi i jego kontrahentów, oraz do traktowania jako ściśle poufnych i stanowiących własność wszelkich informacji dotyczących Tenzi i jego kontrahentów, a także prowadzonej przez nich działalności.
 2. Postanowienia pkt 16.1. powyżej obowiązują – bez ograniczeń – zarówno w czasie trwania Karty Ustaleń, jak i po jej ustaniu.
 3. W przypadku ustania obowiązywania Karty Ustaleń, każda ze Stron zobowiązana jest do zwrotu drugiej Stronie wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie sporządziła, zebrała, opracowała lub otrzymała w czasie trwania Karty, albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu, chyba że takie dokumenty są konieczne do wykonywania obowiązków nałożonych na Stronę przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Z tytułu naruszenia w jakikolwiek sposób tajemnicy przedsiębiorstwa Tenzi, PH ponosi wobec Tenzi odpowiedzialność odszkodowawczą do pełnej wysokości szkody.

 

16. [Postanowienia końcowe]

 1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy OWW a Kartą Ustaleń, pierwszeństwo należy nadać postanowieniom Karty Ustaleń. 
 2. Tenzi może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przez niego szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych w Karcie Ustaleń lub OWW kar umownych.
 3. Tytuły paragrafów zawartych w OWW umieszczono wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowią one podstawy do wykładni Karty Ustaleń lub OWW.
 4. Partner Handlowy nie może dokonać przelewu żadnych praw ani zbyć zobowiązań wynikających z Karty Ustaleń na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Tenzi.
 5. Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych wprost w Karcie Ustaleń, w tym OWW – w szczególności pkt 2.5. OWW, wszelkie zmiany Karty oraz oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Karty, oraz odstąpieniu od niej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności albo formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu, pod rygorem nieważności.
 6. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na wstępie Karty Ustaleń. Strony dopuszczają możliwość wymiany korespondencji związanej z bieżącą realizacją Karty, w tym m.in. składaniem Zamówień i potwierdzaniem przyjęcia Zamówień do realizacji, czy zmianą Cennika Produktów, za pośrednictwem wiadomości e-mail, wyłącznie przy wykorzystaniu adresów e-mail wskazanych w Karcie (z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, nie jest dopuszczalne posługiwanie się innymi adresami e-mail, poza wskazanymi w Karcie Ustaleń). Każda ze Stron, w przypadku zmiany adresu do korespondencji (w tym adresu e-mail), jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie drugą Stronę, co nie wymaga zmiany Karty Ustaleń, lecz wyłącznie zachowania formy, o której mowa w pkt 17.5 powyżej. Korespondencja wysłana przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres podany przez Stronę będzie uważana za doręczoną.
 7. Karta Ustaleń (w tym OWW) stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie dotychczasowe porozumienia i umowy lub inne ustalenia (tak ustne, jak pisemne) w tym przedmiocie, w szczególności wyłącza się stosowanie ogólnych warunków sprzedaży (lub innego dokumentu podobnym charakterze) obowiązujących u Partnera Handlowego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Karcie Ustaleń (w tym OWW), stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 9. Wszelkie spory wynikające z Karty Ustaleń (w tym OWW) lub w związku z nią, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Tenzi.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Karty Ustaleń (w tym OWW) lub jakiekolwiek postanowienie włączone do niej w przyszłości jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem uzgodnionym pomiędzy Stronami w dobrej wierze, a postanowienie te, w zakresie, w jakim będzie to prawnie dozwolone, będzie tak zbliżone do zamiaru i celu nieważnego lub niewykonalnego postanowienia, jak będzie to tylko możliwe.
 11. Sprecyzowane w Karcie Ustaleń lub OWW załączniki stanowią integralną część Karty.
 12. Nieegzekwowanie lub niewykonywanie przez Tenzi jakichkolwiek uprawnień wynikających z Karty lub OWW nie stanowi zrzeczenia się ich stosowania i nie ma wpływu na prawo do ich późniejszego egzekwowania.
 13. Postanowienia Karty Ustaleń, w tym OWW, które z racji ich charakteru powinny obowiązywać po ustaniu obowiązywania Karty Ustaleń, pozostaną w mocy i będą w pełni obowiązywać bez względu na fakt ustania obowiązywania Karty.
Dołącz do nas w Social Media